some error
title

ข่าวภายในมหาวิทยาลัย

ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ผลการปฏิบัติงานตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปี 2560

ผลการปฏิบัติงานตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปี 2559

ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

ผังหลักเกณฑ์ขั้นตอนการให้บริการข้อมูลข่าวสาร มจพ.

เข้าสู่ระบบ
ประเภทผู้ใช้ :
รหัสผู้ใช้งาน :
     รหัสผ่าน :
ปฏิทิน